1. Ωρολόγια Προγράμματα

Α. Για τα εξαθέσια και άνω, καθώς και για τα τριθέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄

Β. Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄

Γ. Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τηΦ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ισχύει η

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄

Δ. Για τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματοςισχύουν οι

Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄

Ε. Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η

Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ή ΦΕΚ 1345 τ. Β΄

2.Α. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Ισχύουν οι:

Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 ή ΦΕΚ 1092 τ. Β΄

Φ.12/555/66447/Γ1/10-6-2011 ή ΦΕΚ 1456 τ. Β΄

2.Β. Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

3. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Ισχύει η Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄
4. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:

Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

5. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

6. Επιλογή σημαιοφόρων

Ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)

Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α και Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β

Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010

7. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Ισχύουν οι:

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

11684/Γ1/10-9-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

8. Εμβολιασμός μαθητών

Ισχύει η Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010

9. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

Ισχύει ο Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10

10. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει η Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010
11. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει η Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010

12. Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου

Ισχύει η Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011

13. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Ισχύει η Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄

14. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Ισχύει η Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Ισχύει η Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

15. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)

16.Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β

126807/14-11-2003

4115/Γ7/16-1-2004

17485/Γ7/17-2-2004

36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄

17. Ασφάλεια μαθητών

Ισχύει η 2368/Γ2/9-1-2007

18. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

Ισχύει το Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)

19. Απουσίες μαθητών

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)

20. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Ισχύει η 132328/Γ2/7-12-2006

21. Απώλεια τίτλων σπουδών

Ισχύει η 116153/Γ2/17-10-2007

22. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

23. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Ισχύουν:

49181/Γ2/18-5-2005

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)

24. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)

25. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

Ισχύει το Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)

26. Επιτήρηση μαθητών

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)

353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008

27. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)

28. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα

29. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ισχύει το Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

30. Μεταφορά μαθητών

Ισχύει η 35415/28-7-2011 ή ΦΕΚ 1701 τ. Β΄

12.JPG